logo HaarmanB ICT

foto toetsenbord
Wij
maken werk

van uw ICT


home | nieuws | diensten | AKTIES | faq | downloads | tarieven | referenties | contact


adsl
hardware
advisering / consultancy
webdesign
PC-onderhoud
data recovery
PC Strippenkaart
Software-licenties
Online backup
projectmatig werken
Beheer via internet
Tekst op papier digitaliseren


Disclaimer

Disclaimer
Alhoewel HaarmanB ICT redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze website accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom kan HaarmanB ICT geen garanties geven over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Derhalve aanvaardt HaarmanB ICT geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site.

Mocht u opmerkingen over de site hebben laat dat ons dan weten.

Voorwaarden ten aanzien van deze website
Door het gebruik van deze site verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met het volgende.

Het gebruik van en het rondkijken op deze website vindt volledig op eigen risico plaats. HaarmanB ICT noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site.

Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden.

HaarmanB ICT behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld worden, worden die bepalingen overeenkomstig de toepasselijke juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Indien HaarmanB ICT nalaat naleving van een of meer bepalingen in deze voorwaarden te eisen of af te dwingen, betekent dat niet dat HaarmanB ICT volledig van een bepaling of een recht afziet. Noch de handelwijze van één van de partijen waarnaar op deze pagina verwezen wordt, noch de handelspraktijk strekken tot wijziging van een bepaling in deze voorwaarden.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen HaarmanB ICT moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen één (1) jaar nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET VOLLEDIG AANVAARDT, DIENT U HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONMIDDELLIJK TE STAKEN.

Links naar andere websites
Onze internetpagina's bevatten mogelijk links naar andere websites. HaarmanB ICT is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of geboden diensten c.q. producten van websites die niet onder het beheer van HaarmanB ICT vallen.

Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee met HaarmanB ICT.

Tevens is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop HaarmanB ICT geen invloed uitoefent of die niet door HaarmanB ICT worden onderhouden. HaarmanB ICT heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd en HaarmanB ICT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina's die niet rechtstreeks op genoemde sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. HaarmanB ICT biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat HaarmanB ICT een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat HaarmanB ICT deze sites aanbeveelt of goedkeurt.

Copyright
Het eigendomsrecht op de namen, afbeeldingen, logo's en foto's van de diensten van HaarmanB ICT berust in principe bij HaarmanB ICT danwel is toestemming verleend genoemde zaken te gebruiken op deze website.
Laat onverlet dat op deze site afbeeldingen en/of teksten gebruikt kunnen worden die deels verkregen zijn via internet of andere bronnen. Indien wij deze afbeeldingen en/of teksten gebruiken wordt er van uit gegaan dat hierop geen rechten rusten. Het is zeker niet onze bedoeling om copyrights of andere rechten te schenden. Indien u van mening bent dat wij dit wel doen, verzoeken wij u dit ons te laten weten.
De afbeeldingen of teksten zullen dan op verzoek van de rechthebbende(n) verwijderd worden.


Openingstijden: werkdagen 09:00 - 17:00 Sitemap CiWeb Webdesign en HaarmanB ICT
Het Rocht 65 email: support@haarmanb-ict.nl Disclaimer en Algemene Voorwaarden
9481 HJ Vries KvK: 4072901 Privacyverklaring
+31 (0)592 580 170 IBAN: NL97 INGB 0001665510 Klachtenregeling
  BIC: INGBNL2A Beheer-op-Afstand